REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Specjalistą (Usługodawcą) a Klientem (Usługobiorcą), chyba że w odrębnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
2. Z usług Internetowej Poradni Psychologicznej może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy (e-mailem w postaci skanu lub w formie papierowej - listownie bądź osobiście).

§ II
USŁUGI
1. Usługi świadczone przez Specjalistę w ramach serwisu mają charakter odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient ma możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych wyszczególnionych w zakładce Rezerwacja.
3. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa, zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ III
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
1. Świadczenie usług psychologicznych przez Specjalistę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji:
- konsultacja psychologiczna przez Skype
- czat tekstowy (poprzez wewnętrzny komunikator lub Facebook)
- porada poprzez e-mail.
2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej formy komunikacji.

§ IV
ZAWARCIE UMOWY
1. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: www.e-psycholog24.pl
b) kliknięcie zakładki „Rezerwacja”
c) wybranie terminu, formy porady oraz godziny kontaktu
d) klilnięcie przycisku "Dokonaj rezerwazji" oraz "Realizuj zamówienie"
e) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta - podanie wymaganych w formularzu niezbędnych danych, które obejmują imię oraz adres e-mail
f) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i zaakceptowanie go
g) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy.
2. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz oraz dokonania poprawnie rezerwacji.
3. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

§ V
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA
1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź poprzez płatność PayPal.
4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależniona jest od sposobu świadczenia usługi i została podana w Cenniku usług psychologicznych umieszczonym w serwisie.
5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę.
6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie pojawienia się na rachunku bankowym Usługodawcy.
8. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca:
a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługę zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu
b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane z Klientem
c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej
d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia
f) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym
g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych
h) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa
i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
2. Klient:
a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu
b) może złożyć reklamację lub ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
c) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy
d) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania wcześniejszej zgody Usługodawcy
e) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych
f) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem dokonania rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ VII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

§ VIII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.
3.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

 

Psycholog Ewa Nastula

Psycholog, trener, coach. Ukończyła studia psychologiczne o specjalności Psychologia Społeczna, a także Zarządzanie i Marketing. Obecnie prezes Fundacji Pióro i Pazur oraz właściciel firmy e-psycholog24.pl.

Regulamin strony

Masz pytania?

600 173 056

info@e-psycholog24.pl

www.facebook.com/epsycholog24

www.e-psycholog24.pl